Thông tin - Tin tức

Thanh tra Sở thông báo một số văn bản quy phạm pháp luật mới, đề nghị Đơn vị xem xét, nghiên cứu thực hiện. - Phòng Thanh Tra

Admin Tran Phu
Thanh tra Sở thông báo một số văn bản quy phạm pháp luật mới, đề nghị Đơn vị xem xét, nghiên cứu thực hiện.