Thông tin - Tin tức

Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” tại trường mầm non Thành phố, ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019.