Thông tin - Tin tức

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2019 - 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tải tài liệu của Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2019 - 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Thủ trưởng các đơn vị THPT, GDTX, GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc tự chuẩn bị tài liệu khi tham dự hội nghị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện chuẩn bị tài liệu cho chủ trì và lãnh đạo tham dự tại các điểm cầu UBND quận huyện.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)