Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch số 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kế hoạch triển khai Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”