Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các đơn vị về tình hình cập nhật số liệu thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại các đơn vị - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Các đơn vị rà soát và phản hồi cho Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 13 tháng 4 năm 2019