Tổ Lý

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN LÝ – NIÊN HỌC: 2019-2020.

 

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT: Từ bài động lượng đến hết bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. (18 câu hỏi trong đề cương bỏ câu 16, 17, 18. Học từ câu 1 đến câu 15)

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Công và công suất. (1)

Dạng 2: Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình (2).

Dạng 3: Định lý động năng. (4)

Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng. (3)

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Từ bài Từ thông đến hết bài kính thiên văn, bỏ bài: lực Lorentz, lăng kính và các tật của mắt. Câu hỏi trong đề cương từ câu 5 đến câu 26, bỏ các câu 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Cảm ứng điện từ. (1)

Dạng 2: Khúc xạ và phản xạ toàn phần. (3)

Dạng 3: Sự điều tiết của mắt. (2)

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính. (4) (không cho dời vật, thấu kính hoặc màn, không cho công thức Bessell)

CẤU TRÚC ĐỀ: Tự luận – thời lượng 45 phút

PHẦN CHUNG: 7 điểm gồm

+ 4 câu lý thuyết: 5 điểm

+ 1 câu toán biết: 1 điểm

+ 1 câu toán hiểu: 1 điểm

PHẦN RIÊNG CHO MỖI BAN: 3 điểm

+ Ban A, A1: 1 câu toán vận dụng thấp (1,5 điểm), 1 câu toán vận dụng thấp (1,5 điểm)

+ Ban B, D: 2 câu toán vận dụng thấp (mỗi câu 1,5 điểm).

 

KHỐI 12:

BAN TỰ NHIÊN: Lý thuyết và bài tập: tán sắc ánh sáng, giao thoa ánh sáng, tia hồng ngoại, tử ngoại, hiện tượng quang điện, Thuyết lượng tử, quang điện trong, mẫu nguyên tử Bo, Tính chất và cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết, phản ứng hạt nhân, phóng xạ.

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm (20 câu biết, 4 câu vận dụng thấp).

Tự luận: 6 câu hiểu (2 câu, mỗi câu nửa điểm và 4 câu, mỗi câu 0,75 điểm).

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban tự nhiên: 4 mã đề 221, 222, 223, 224.

MA TRẬN ĐỀ: ban tự nhiên

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu (tự luận)

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Tán sắc ánh sáng

2

0

0

0

Giao thoa ánh sáng

3 (1 đơn sắc)

1 (1 đơn sắc)

1 (2 đơn sắc)

0

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

3

0

0

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

0

0

Mẫu nguyên tử Bo

3

1

 

0

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

3

1

1

0

Phản ứng hạt nhân

3

2

1

0

Phóng xạ

1

1

1

0

Tổng cộng

20

6

4

0

 

 

 

 

 

 

BAN XÃ HỘI: gồm các bài: Tán sắc ánh sáng, Giao thoa ánh sáng, tia hồng ngoại - tia tử ngoại, hiện tượng quang điện, hiện tượng quang điện trong, cấu tạo hạt nhân - năng lượng liên kết. 

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm (mức độ biết).

Tự luận: 6 câu hiểu một bước thế số (2 câu, mỗi câu nửa điểm và 4 câu, mỗi câu 0,75 điểm).

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban xã hội: 4 mã đề 225, 226, 227, 228.

MA TRẬN ĐỀ: ban xã hội.

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu (tự luận)

Tán sắc ánh sáng

2

0

Giao thoa ánh sáng

6 (1 đơn sắc)

2 (1 đơn sắc)

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

5

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

5

2

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

6

2

Tổng cộng

24

6

 

 

NỘI DUNG BAN B, D:

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban B, D: 4 mã đề 229, 230, 231, 232.

Trắc nghiệm: giống ban xã hội.

Tự luận: giống ban tự nhiên.