Tổ Lý

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021- 2022

 

KHỐI 10 : Gồm các bài:

1/ Chuyển động thẳng đều.

2/ Chuyển động thẳng biến đổi đều.

3/ Rơi tự do.

4/ Chuyển động tròn đều.

5/ định luật 2, 3 Newton.

6/ Lực hấp dẫn – đàn hồi – hướng tâm.

7/ Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng 2 lực, 3 lực không song song.

8/ Mômen lực.

9/ Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

 

KHỐI 11 Gồm các bài:

1/ Điện tích. Định luật Coulomb.

2/ Thuyết electron- Định luật bảo toàn điện tích

3/ Điện trường và cường độ điện trường

4/ Công của lực điện.

5/. Điện năng. Công suất điện.

6/ Nguồn điện - Ghép các nguồn thành bộ.

7/ Định luật Ohm đối với toàn mạch.

8/ Bản chất dòng điện trong kim loại, trong chất khí., trong bán dẫn

9/ Dòng điện trong chất điện phân.

 

KHỐI 12 Gồm các bài:

1/ Dao động điều hòa.

2/ Con lắc lò xo. 

3/ Tổng hợp dao động

4/ Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 

5/. Giao thoa sóng.

6/ Sóng dừng. 

7/ Đại cương về dòng điện xoay chiều.

8/ Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 

9/ Máy biến áp.

 

 

CẤU TRÚC ĐỀ 12: 4 MÃ: 221, 222, 223, 224

 40 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

THỜI LƯỢNG: 50 PHÚT

MA TRẬN ĐỀ 

BÀI 

BIẾT

(4đ)

HIỂU

(3đ)

VẬN

DỤNG 1 (2đ)

VẬN

DỤNG 2 (1đ)

1/ Dao động điều hòa. 

2/ Con lắc lò xo. 

 

3/ Tổng hợp dao động 

   

4/ Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 

 

5/ Giao thoa sóng. 

 

6/ Sóng dừng. 

   

7/ Đại cương về dòng điện xoay chiều.

8/ Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

9/ Máy biến áp. 

 

TỔNG 

16 

12 

 

 

 

 

CẤU TRÚC ĐỀ 11 4 MÃ: 225, 226, 227, 228

NẾU ONLINE: 40 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THỜI LƯỢNG: 50 PHÚT

MA TRẬN ĐỀ

BÀI 

BIẾT 

(4đ) 

HIỂU 

(3đ) 

VẬN

DỤNG 

1(2đ) 

VẬN

DỤNG 

2 (1đ) 

1/ Điện tích. Định luật culong. 

2/ Thuyết electron- Định luật bảo toàn điện tích

 

3/ Điện trường và cường độ điện trường 

4/ Công của lực điện. 

 

5/. Điện năng.Công suất điện. 

 

6/ Nguồn điện - Ghép các nguồn thành bộ. 

 

7/ Định luật Om đối với toàn mạch. 

8/ Bản chất dòng điện trong kim loại, trong chất khí, trong bán dẫn 

     

9/ Dòng điện trong chất điện phân. 

TỔNG 

16 

12 


NẾU TRỰC TIẾP

TRẮC NGHIỆM: 35phút (28 câu)

TỰ LUẬN: 15phút (6 câu TOÁN: Mỗi câu 0,5đ)

 

 

 

 

 


CẤU TRÚC ĐỀ 10 4 MÃ: 229, 230, 231, 232 

NẾU ONLINE: 40 CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN THỜI LƯỢNG: 50 PHÚT

MA TRẬN ĐỀ

BÀI 

BIẾT 

(4đ) 

HIỂU 

(3đ) 

VẬN

DỤNG 

1(2đ) 

VẬN

DỤNG 2 (1đ) 

1/. Chuyển động thẳng đều 

2

1

1

 

2/ Chuyển động thẳng biến đổi đều 

2

1

1

1

3/ Rơi tự do 

1

1

1

1

4/ Chuyển động tròn đều 

1

1

1

 

5/. định luật 2, 3 Niuton 

2

2

1

2

6/ Lực hấp dẫn – đàn hồi – hướng tâm 

2

2

1

 

7/ Cân bằng của 1 vật chịu tác dụng 2 lực, 3 lực không song song 

2

2

1

 

8/ Mômen lực 

2

1

1

 

9/ Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 

2

1

   

TỔNG 

16

12

8

4

 

NẾU TRỰC TIẾP

TRẮC NGHIỆM: 35phút (28 câu)

TỰ LUẬN: 15phút (6 câu TOÁN: Mỗi câu 0,5đ)