Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2019 – 2020

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA  HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT : Hết chương I, II, III (theo câu hỏi trong đề cương, bỏ câu 26).

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Sự rơi tự do (mức độ biết).
 2. Chuyển động ném ngang (mức độ hiểu).
 3. Quy tắc momen lực (mức độ vận dụng thấp). Đối với ban A, A1: có cho khối lượng của thanh; đối với ban B, D: không cho khối lượng của thanh.
 4. Định luật II Newton (mức độ vận dụng cao). Đối với ban A, A1: trên mặt phẳng nghiêng có lực ma sát; đối với ban B, D: trên mặt phẳng ngang có lực ma sát.

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT : Hết chương I, II, III (theo câu hỏi trong đề cương, bỏ câu 16).

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

 1. Định luật Coulomb (mức độ biết).
 2. Tính công của lực điện trường và hiệu điện thế (mức độ hiểu).
 3. Xác định cường độ điện trường tổng hợp (mức độ vận dụng thấp). Ban cơ bản B, D chỉ có thể cho các vectơ cùng phương hoặc vuông góc nhau.
 4. Đối với ban cơ bản A, A1: Áp dụng định luật Ohm cho mạch kín có chứa bộ nguồn, bộ điện trở ngoài có 4 điện trở, vôn kế, ampe kế, bình điện phân, đèn. Đối với ban cơ bản B, D: bộ điện trở ngoài có 3 điện trở và không có chứa bóng đèn. (mức độ vận dụng cao).

 

KHỐI 12:

Lý thuyết: Ba chương đầu

 

CẤU TRÚC ĐỀ:

Khối 10 và khối 11: kiểm tra bằng hình thức tự luận.

 1. Phần chung cho tất cả các ban: 7 điểm.

Gồm có:

 • 4 câu lý thuyết (5 điểm), trong đó có 0,5 điểm vận dụng vào đời sống.
 • 2 bài toán dạng 1 và dạng 2: mỗi bài 1 điểm.

B. Phần riêng: 3 điểm

* Gồm 2 bài toán dạng 3 và dạng 4 khác nhau giữa 2 ban. Mỗi bài 1,5 điểm.

 

 

 

KHỐI 12:

A. Trắc nghiệm (35 phút) gồm 24 câu (6 điểm).

Mức độ biết: 4 điểm.

Mức độ vận dụng thấp: 2 điểm.

B. Tự luận (15 phút) gồm 6 bài toán. Trong đó có 2 câu 0,5 điểm và 4 câu 0,75 điểm

 

Ma trận đề kiểm tra dành cho 12 ban A và ban A1.

STT

Kiến thức

Biết

Vận dụng thấp

1

Con lắc lò xo dao động theo phương ngang không có ma sát và dao động điều hòa

2

2

2

Tổng hợp dao động

2

1

3

Sóng cơ

2

1

4

Giao thoa

2

1

5

Sóng dừng

2

1

6

Sóng âm

2

1

7

Điện xoay chiều (chương 3).

4

1

 

TỔNG

16

8

 

 

Ma trận đề kiểm tra dành cho 12 ban cơ bản B, D và ban Khoa học xã hội (giống nhau).

STT

Kiến thức

Biết

1

Con lắc lò xo dao động theo phương ngang không có ma sát và dao động điều hòa

4

2

Tổng hợp dao động

3

3

Sóng cơ

3

4

Giao thoa

3

5

Sóng dừng

3

6

Sóng âm

3

7

Điện xoay chiều (chương 3).

5

 

TỔNG

24

 

Tự luận: (4 điểm):

Ban A, A1, B, D: 6 bài toán hiểu.

Bài 1 và bài 2: Con lắc lò xo, dao động điều hòa : 1 bước thế số: Công thức 0,25 điểm; kết quả 0,25 điểm.

Bài 3: sóng: 2 bước thế số. Công thức 0,25 điểm; kết quả 0,5 điểm.

Bài 4, 5, 6: Điện xoay chiều. 2 bước thế số. Công thức 0,25 điểm; kết quả 0,5 điểm.

 

Ban Khoa học xã hội:

6 bài toán có thang điểm giống như ban A nhưng chỉ có 1 bước thế số.

Mỗi bài toán ghi công thức 0,25 điểm còn lại là điểm kết quả.