Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (lần 2)

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (lần 2)
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN VẬT LÝ

Lý 10: 
Lý thuyết: từ bài “cấu tạo chất” đến hết bài “các nguyên lý nhiệt động lực học”.
Lý thuyết: 3 câu; Bài toán: 3 câu

Bài toán: (gồm 3 mức độ):

Mức độ biết: Quá trình đẳng nhiệt. (1,5 điểm)
Mức độ thông hiểu: Nội năng và nguyên lý I nhiệt động lực học. (1,5 điểm)
Mức độ vận dụng: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. (2 điểm)
 

Lý 11:

Lý thuyết: Từ bài khúc xạ ánh sáng đến bài thấu kính mỏng.

Lý thuyết: 3 câu (5 điểm); Bài toán: 3 câu (5 điểm).

Bài toán: (gồm 3 mức độ)::

Mức độ biết: Hiện tượng phản xạ toàn phần. (1,5 điểm)
Mức độ thông hiểu: Thấu kính mỏng (hội tụ, phân kỳ). (1,5 điểm)
Mức độ vận dụng: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. (2 điểm)
 

Lý 12A:
Lý thuyết: từ bài hiện tượng quang điện đến hết bài phản ứng hạt nhân.
Nội dung:

  • Trắc nghiệm: 15 câu (5 điểm)
  • Tự luận: 2 câu mức độ biết (1 điểm/câu); 2 câu mức độ thông hiểu (0,75 điểm/câu); 2 câu mức độ vận dụng thấp (0,75 điểm/câu);
  • Ban Xã hội: 100% trắc nghiệm.