Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 - MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 - MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 2 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10 (A+CBA)

LÝ THUYẾT : Các câu hỏi chương 2 trong đề cương.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động ném ngang (Biết)

2)      Lực đàn hồi (Hiểu)

3)      Lực hướng tâm (Hiểu)

4)      Định luật II Newton + Lực ma sát (Vận dụng 1)

KHỐI 10 (B+D)

LÝ THUYẾT : Các câu hỏi chương 2 trong đề cương.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động ném ngang (Biết)

2)      Lực hấp dẫn  (Biết)

3)      Lực hướng tâm (Hiểu)

4)      Lực đàn hồi  (Vận dụng 1)

KHỐI 11(A+CBA):

LÝ THUYẾT: Từ bài dòng điện không đổi đến hết bài dòng điện trong chất điện phân.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Tính điện năng tiêu thụ (Biết)

2)      Tính công suất, nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch (Hiểu)

3)      Mạch kín có 1 nguồn, mạch ngoài có 3 điện trở. Tính I và H (Hiểu)

4)      Mạch kín chứa bộ nguồn, mạch ngoài có 4 điện trở, trong đó có 1 bình điện phân. Tính số chỉ của ampe kế và khối lượng m của chất bám vào catot của bình điện phân. (Vận dụng)

KHỐI 11(B+D):

LÝ THUYẾT: Từ bài dòng điện không đổi đến hết bài dòng điện trong chất điện phân.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Tính điện năng tiêu thụ (Biết)

2)      Tính công suất, nhiệt lượng tỏa ra của đoạn mạch (Biết)

3)      Mạch kín có 1 nguồn, mạch ngoài có 1 điện trở. Tính I và H (Hiểu)

4)      Mạch kín chứa bộ nguồn, mạch ngoài có 2 điện trở, trong đó có 1 bình điện phân. Tính số chỉ của ampe kế và khối lượng m của chất bám vào catot của bình điện phân. (Vận dụng)

KHỐI 12 A+D:

Lý thuyết: Từ bài sóng âm đến hết bài công suất của mạch điện xoay chiều

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Sóng âm

6

2

6

0

2

Mạch điện xoay chiều có 1 phần tử

3

2

1

0

3

Mạch R – R – C

3

2

1

0

4

Công suất

3

3

2

0

 

Tổng

15

9

6

0