Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN VẬT LÝ

Lý 10: 
Lý thuyết: từ bài động lượng đến hết bài cơ năng.
Bài toán: dành cho ban A và cơ bản A (gồm 4 dạng toán):

Dạng 1: Định luật bảo toàn động lượng chỉ xét các vecto cùng phương.
Dạng 2: Công và công suất.
Dạng 3: Định luật bảo toàn cơ năng.
Dạng 4: Động năng và định lý về biến thiên động năng của vật.

Bài toán: dành cho ban B và ban D (gồm 4 dạng toán):

Dạng 1:Định luật bảo toàn động lượng chỉ xét các vecto cùng phương.
Dạng 2: công và công suất.
Dạng 3: Động năng và định lý về biến thiên động năng của vật. 
Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng.

Lý 11:

Lý thuyết: học hết 2 chương 4 và 5.
Bài toán: dành cho ban A gồm 4 dạng:

Dạng 1: Tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng, tròn, ống dây.
Dạng 2: Xác định lực từ của từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.
Dạng 3: Xác định chiều của dòng điện cảm ứng và độ lớn của suất điện động cảm ứng.
Dạng 4: Xác định từ trường tổng hợp.

Bài toán: dành cho ban D gồm 4 dạng:

Dạng 1: Tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng, tròn, ống dây.
Dạng 2: Xác định lực Lorentz.
Dạng 3: Xác định chiều của dòng điện cảm ứng và độ lớn của suất điện động cảm ứng.
Dạng 4: Xác định từ trường tổng hợp.

Lý 12:
Lý thuyết: từ bài mạch dao động đến hết bài hiện tượng quang điện trong.
Ma trận đề (Biết, hiểu, vận dụng 1, vận dụng 2)
1) Mạch dao động (3,1,0,0)
2) Tán sắc ánh sáng (2,1,0,0)
3) Giao thoa ánh sáng (1,1,0,0)
4) Các loại quang phổ (4,0,0,0)
5) Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X (3,1,0,0)
6) Hiện tượng quang điện (2,1,0,0)
Chú ý:

·        Ban A: Phần tự luận có 2 câu vận dụng 1 mỗi câu nửa điểm và 3 câu vận dụng 2 mỗi câu 1 điểm.

·        Ban B, D: Phần tự luận cả 5 câu đều ở mức độ vận dụng 1.

·        Không có giao thoa với ánh sáng trắng. Chỉ có giao thoa với chùm tia chứa tối đa 3 bức xạ.

·        Không có câu hỏi về tính độ rộng quang phổ bậc k.

 

Phần trắc nghiệm 20 câu (6 điểm), phần tự luận 5 câu (4 điểm).
Thời gian làm bài 45 phút