Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA

ĐỢT 1 HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn Vật Lý

Khối 10:

Ban A + ban Cơ bản A:

LÝ THUYẾT: Hết chương 4

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Định luật bảo toàn động lượng (xét cùng phương)

+ Công và công suất

+ Động năng, biến thiên động năng

+ Định luật bảo toàn cơ năng

Ban B, D:

LÝ THUYẾT: Hết chương 4

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Định luật bảo toàn động lượng (xét cùng phương)

+ Công và công suất

+ Định luật bảo toàn cơ năng

 

Khối 11:

Ban A + ban Cơ bản A:

LÝ THUYẾT: chương 4 đến hết bài suất điện động cảm ứng

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Xác định véctơ cảm ứng từ tổng hợp.

+ Tính từ trường của dòng điện.

+ Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.

+ Xác định chiều và tính suất điện động cảm ứng.

Ban B, D:

LÝ THUYẾT: chương 4 đến hết bài suất điện động cảm ứng

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Xác định véctơ cảm ứng từ tổng hợp.

+ Tính từ trường của dòng điện.

+ Tính lực Lorentz.

+ Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.

 

Khối 12:

Từ đầu chương 4 đến hết bài tia X

Bài tập KHÔNG CÓ các dạng sau:

+ Tính năng lượng mạch LC

+ Tia X

+ Giao thoa ánh sáng trắng

 

 

Cấu trúc đề:

Khối 10 và khối 11: tự luận 4 câu, mỗi câu 2,5 điểm. Bao gồm: Lý thuyết 5 điểm; bài toán 5 điểm

Đề ban A, CBA và đề ban B, D khác nhau hai câu cuối.

 

Khối 12: Trắc nghiệm 30 câu

Đề ban A, CBA và đề ban B, D khác nhau 7 câu vận dụng và 3 câu hiểu.

 

Khối 12:

Chủ đề

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng

Dao động và sóng điện từ

3

2

0

Tán sắc

3

0

2

Giao thoa

3

3

5

Các loại quang phổ

4

0

0

Ba tia

3

2

0

Tổng cộng

16

7

7