Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I - NIÊN KHÓA 2015 – 2016

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I - NIÊN KHÓA 2015 – 2016

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10 (A+CBA)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài ba định luật của Newton.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động thẳng biến đổi đều (Biết)

2)      Rơi tự do (Hiểu)

3)      Chuyển động tròn đều (vận dụng 1)

4)      Định luật II Newton (Vận dụng 2)

KHỐI 10 (B+D)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài ba định luật của Newton.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động thẳng đều  (Biết)

2)      Chuyển động tròn đều  (Hiểu)

3)      Rơi tự do (Vận dụng 1)

4)      Định luật II Newton (Vận dụng 2)

KHỐI 11(A+CBA):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài định luật Ohm toàn mạch

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Định luật Coulomb (Biết)

2)      Xác định E tổng hợp (Hiểu)

3)      Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế (Vận dụng 1)

4)      Mạch kín có một nguồn. (Vận dụng 2)

KHỐI 11(B+D):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài định luật Ohm toàn mạch

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Định luật Coulomb (Biết)

2)      Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế  (Hiểu)

3)      Tụ điện (Vận dụng 1)

4)      Mạch kín có một nguồn. (Vận dụng 2)

KHỐI 12 A:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài sóng dừng

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

2

2

1

1

2

Con lắc lò xo

2

2

1

1

3

Tổng hợp dao động

2

2

0

0

4

Sóng cơ

2

2

1

1

5

Giao thoa

1

2

1

1

6

Sóng dừng

1

1

1

0

 

Tổng

10

11

5

4

 

 

 

 

 

KHỐI 12 D:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài sóng dừng

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

2

2

2

0

2

Con lắc lò xo

2

2

2

0

3

Tổng hợp dao động

2

2

0

0

4

Sóng cơ

2

2

2

0

5

Giao thoa

1

2

2

0

6

Sóng dừng

1

1

1

0

 

Tổng

10

11

9

0