Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN VẬT LÝ

KHỐI 10 (A)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài định luật II Newton.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động thẳng biến đổi đều

2)      Rơi tự do

3)      Chuyển động tròn đều

4)      Định luật II Newton

KHỐI 10 (B+D)

LÝ THUYẾT : Từ đầu chương I đến hết bài định luật II Newton.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Chuyển động thẳng đều

2)      Rơi tự do  

3)      Chuyển động tròn đều

4)      Định luật II Newton

KHỐI 11(A):

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài điện năng và công suất.

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Định luật Coulomb.

2)      Xác định điện trường tổng hợp

3)      Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế.

4)      Điện năng, công suất điện.

KHỐI 11(B+D): giống ban A nhưng mức độ dễ hơn

LÝ THUYẾT: Từ đầu chương I đến hết bài định luật Ohm toàn mạch

BÀI TẬP: gồm các dạng toán sau

1)      Định luật Coulomb

2)      Xác định điện trường tổng hợp

3)      Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế.

4)      Điện năng, công suất điện.

KHỐI 12 A:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

2

2

1

1

2

Con lắc lò xo

2

2

1

1

3

Con lắc đơn

1

1

1

0

3

Tổng hợp dao động

2

2

0

0

4

Sóng cơ

2

2

1

1

5

Giao thoa

1

2

1

1

 

Tổng

10

11

5

4

 

 

 

 

 

KHỐI 12 D:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

2

2

2

0

2

Con lắc lò xo

2

2

2

0

3

Con lắc đơn

1

1

1

0

3

Tổng hợp dao động

2

2

0

0

4

Sóng cơ

2

2

2

0

5

Giao thoa

1

2

2

0

 

Tổng

10

11

9

0

 

KHỐI 12 B:

Lý thuyết: Kiến thức đến hết bài giao thoa sóng cơ.

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Dao động điều hòa

3

3

0

0

2

Con lắc lò xo

3

3

0

0

3

Con lắc đơn

1

2

0

0

3

Tổng hợp dao động

2

2

0

0

4

Sóng cơ

4

2

0

0

5

Giao thoa

3

2

0

0

 

Tổng

16

14

0

0