Tổ Lý

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN VẬT LÝ

Lý 10: 
Lý thuyết: từ bài động lượng đến hết bài định luật Boyle Mariotte. (Từ câu 1 đến câu 12 trong đề cương, không có câu hỏi vận dụng)
Bài toán: (gồm 4 dạng toán):

Dạng 1: Định luật bảo toàn động lượng chỉ xét các vectơ cùng hướng.
Dạng 2: Công và công suất.
Dạng 3: Định luật Boyle Mariotte. (không có đồ thị)
Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng (Ban B, D). Định lý động năng (Ban cơ bản A).

Lý 11:

Lý thuyết: Từ bài từ trường đến hết bài khúc xạ ánh sáng. (học từ câu 1 đến câu 13 trong đề cương. Bỏ câu 7 và phần đầu của câu 1, không có câu hỏi vận dụng)
Bài toán: dành cho ban A gồm 4 dạng:

Dạng 1: Tính lực Lorentz.
Dạng 2: Khúc xạ ánh sáng.
Dạng 3: Tính suất điện động cảm ứng.
Dạng 4: Xác định từ trường tổng hợp.

Lý 12A:
Lý thuyết: từ bài mạch dao động đến hết bài hiện tượng quang – phát quang.
Ma trận đề (Biết, hiểu, vận dụng 1, vận dụng 2)

Trắc nghiệm: 28 câu, 7 điểm, thời gian 35 phút.

Tự luận: 6 câu, 3 điểm, thời gian 15 phút.
Ma trận đề kiểm tra ban A, A1

STT

Kiến thức

Biết

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Tổng số câu

1

Mạch dao động và sóng điện từ

2

1

2

5

2

Tán sắc ánh sáng

2

1

 

3

3

Giao thoa ánh sáng

4

 

2

6

4

Các loại quang phổ

4

 

 

4

5

Hiện tương quang điện (ngoài – trong)

2

2

 

4

6

Tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X

6

 

 

6

 

TỔNG CỘNG

20

4

4

28

Ma trận đề kiểm tra ban cơ bản B, D

STT

Kiến thức

Biết

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Tổng số câu

1

Mạch dao động và sóng điện từ

2

3

 

5

2

Tán sắc ánh sáng

2

1

 

3

3

Giao thoa ánh sáng

4

2

 

6

4

Các loại quang phổ

4

 

 

4

5

Hiện tương quang điện (ngoài – trong)

2

2

 

4

6

Tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X

6

 

 

6

 

TỔNG

20

8

 

28

Chú ý:

  • Phần tự luận có 6 câu mức độ hiểu, mỗi câu nửa điểm. Gồm dao động điện từ và sóng điện từ: 2 câu; Giao thoa 1 bức xạ đơn sắc: 2 câu. Hiện tượng quang điện: 2 câu.