Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LÝ – NIÊN HỌC: 2018-2019.

Phan Thanh Tieng

KHỐI 10:

LÝ THUYẾT: Từ bài động lượng đến hết bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Công và công suất.

Dạng 2: Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình (ban A có thể có toán về đồ thị).

Dạng 3: Định lý động năng.

Dạng 4: Định luật bảo toàn cơ năng.

KHỐI 11:

LÝ THUYẾT: Từ bài Từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ đến hết bài mắt.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1: Cảm ứng điện từ.

Dạng 2: Khúc xạ và phản xạ toàn phần.

Dạng 3: Các tật của mắt.

Dạng 4: Toán trên 1 thấu kính. (Ban B, D không cho Bessell, không cho vật dời, ảnh dời)

CẤU TRÚC ĐỀ: Tự luận – thời lượng 45 phút

PHẦN CHUNG: 7 điểm gồm

+ 4 câu lý thuyết: 5 điểm

+ 1 câu toán biết: 1 điểm

+ 1 câu toán hiểu: 1 điểm

PHẦN RIÊNG CHO MỖI BAN: 3 điểm

+ Ban A, A1: 1 câu toán vận dụng thấp (1,5 điểm), 1 câu toán vận dụng cao (1,5 điểm)

+ Ban B, D: 2 câu toán vận dụng thấp (mỗi câu 1,5 điểm).

 

KHỐI 12:

BAN TỰ NHIÊN: Lý thuyết và bài tập: Từ bài tán sắc ánh sáng đến hết bài phóng xạ.

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm (15 câu biết, 9 câu vận dụng thấp).

Tự luận: 6 câu hiểu (2 câu, mỗi câu nửa điểm và 4 câu, mỗi câu 0,75 điểm).

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban tự nhiên: 4 mã đề 221, 222, 223, 224.

MA TRẬN ĐỀ: ban tự nhiên

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu (tự luận)

Vận dụng 1

Vận dụng 2

Tán sắc ánh sáng

2

0

0

0

Giao thoa ánh sáng

1 (1 đơn sắc)

1 (1 đơn sắc)

3 (2 đơn sắc)

0

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

3

0

0

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

2

0

0

0

Mẫu nguyên tử Bo

2

1

1

0

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

2

1

2

0

Phản ứng hạt nhân

2

2

2

0

Phóng xạ

1

1

1

0

Tổng cộng

15

6

9

0

 

 

 

 

 

 

BAN XÃ HỘI: gồm các bài: Tán sắc ánh sáng, Giao thoa ánh sáng, tia hồng ngoại - tia tử ngoại, hiện tượng quang điện, hiện tượng quang điện trong, cấu tạo hạt nhân - năng lượng liên kết. 

Cấu trúc đề:

Trắc nghiệm: 6 điểm gồm 24 câu trắc nghiệm (mức độ biết).

Tự luận: 6 câu hiểu một bước thế số (2 câu, mỗi câu nửa điểm và 4 câu, mỗi câu 0,75 điểm).

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban xã hội: 4 mã đề 225, 226, 227, 228.

MA TRẬN ĐỀ: ban xã hội.

Dạng câu hỏi

Biết

Hiểu (tự luận)

Tán sắc ánh sáng

2

0

Giao thoa ánh sáng

6 (1 đơn sắc)

2 (1 đơn sắc)

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại

5

0

Quang điện trong và quang điện ngoài

5

2

Cấu tạo hạt nhân – năng lượng liên kết

6

2

Tổng cộng

24

6

 

 

NỘI DUNG BAN B, D:

HÌNH THỨC ĐỀ: Ban B, D: 4 mã đề 229, 230, 231, 232.

Trắc nghiệm: giống ban xã hội.

Tự luận: giống ban tự nhiên.