Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - MÔN VẬT LÝ.

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN VẬT LÝ

Lý 10: 

Lý thuyết: từ bài động lượng đến hết bài cơ năng.
Bài toán: (gồm 4 dạng toán):

Dạng 1: Định luật bảo toàn động lượng chỉ xét các vectơ cùng phương.
Dạng 2: Công và công suất.
Dạng 3: Định luật bảo toàn cơ năng.
Dạng 4: Động năng và định lý về biến thiên động năng của vật.

Ban A và cơ bản A khác ban B, D hai bài toán dạng 3 và 4.

Lý 11:

Lý thuyết: học hết 2 chương 4 và 5.
Bài toán: dành cho ban A gồm 4 dạng:

Dạng 1: Tính độ biến thiên từ thông.
Dạng 2: Tính lực Lorentz.
Dạng 3: Tính cảm ứng từ của dòng điện thẳng, tròn, ống dây.
Dạng 4: Xác định từ trường tổng hợp.

Ban A và cơ bản A khác ban B, D hai bài toán dạng 3 và 4.

Lý 12A:
Lý thuyết: từ bài mạch dao động đến hết bài tia X.
Ma trận đề (Biết, hiểu, vận dụng 1, vận dụng 2)
Ban A, cơ bản A

 

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Mạch dao động và sóng điện từ

4

0

1

2

2

Tán sắc ánh sáng

2

0

1

0

3

Giao thoa ánh sáng

2

0

2

2

4

Các loại quang phổ

4

0

0

0

5

Tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X

4

0

0

0

 

TỔNG CỘNG

16

0

4

4

Ban cơ bản B, D

STT

Kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng 1

Vận dụng 2

1

Mạch dao động và sóng điện từ

4

0

3

0

2

Tán sắc ánh sáng

2

0

1

0

3

Giao thoa ánh sáng

2

0

4

0

4

Các loại quang phổ

4

0

0

0

5

Tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X

4

0

0

0

 

TỔNG

16

0

8

0

Chú ý:

  • Phần tự luận có 6 câu mức độ hiểu, mỗi câu nửa điểm. Gồm dao động điện từ và sóng điện từ 3 câu; Giao thoa 3 câu.
  • Phần trắc nghiệm 24 câu (6 điểm), phần tự luận 6 câu (4 điểm).