Tổ bộ môn

NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỢT 2 – HỌC KỲ II
Thời gian kiểm tra từ 27/3/2017  đến 5/4/2017

NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỢT 2 – HỌC KỲ II Thời gian kiểm tra từ 27/3/2017 đến 5/4/2017

Phan Thanh Tieng
NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỢT 2 – HỌC KỲ II
Thời gian kiểm tra từ 27/3/2017 đến 5/4/2017

 

KHỐI 10:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài phương trình trạng thái đến hết bài sự nở vì nhiệt

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Phương trình trạng thái và các đẳng quá trình.

Dạng 2: Nội năng – Nguyên lý nhiệt động lực học.

Dạng 3: Sự nở vì nhiệt.

Cấu trúc đề: tự luận 3 câu.

Câu 1: 3 điểm (Lý thuyết : 1,5 điểm; toán biết: sự nở vì nhiệt : 1,5 điểm)

Câu 2: 3 điểm (Lý thuyết : 1,5 điểm; hiểu: Nội năng và nguyên lý nhiệt động lực học: 1,5 điểm)

Câu 3: 4 điểm (Lý thuyết : 1 điểm; vận dụng: phương trình trạng thái và các đẳng quá trình: 3 điểm)

 

KHỐI 11:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài khúc xạ ánh sáng đến hết bài thấu kính mỏng.

BÀI TOÁN: Gồm các dạng

Dạng 1:  Khúc xạ ánh sáng – phản xạ toàn phần.

Dạng 2: Toán trên một thấu kính.

Cấu trúc đề: tự luận 3 câu.

Câu 1: 3 điểm (Lý thuyết : 1,5 điểm; toán biết: Phản xạ toàn phần: 1,5 điểm)

Câu 2: 3 điểm (Lý thuyết : 1,5 điểm; toán hiểu: Khúc xạ ánh sáng: 1,5 điểm)

Câu 3: 4 điểm (Lý thuyết : 1 điểm; vận dụng: Toán trên một thấu kính: 3 điểm)

 

 

KHỐI 12:

 

LÝ THUYẾT: Từ bài mẫu nguyên tử Bohr đến hết bài phóng xạ.

Cấu trúc đề:

Lý thuyết : 5 điểm gồm 15 câu trắc nghiệm.

Toán: 5 điểm tự luận gồm biết (2 điểm); hiểu (1,5 điểm); vận dụng (1,5 điểm)