Tổ bộ môn

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn Vật Lý

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn Vật Lý

Phan Thanh Tieng

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỢT 1 HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn Vật Lý

Khối 10

Ban A + ban Cơ bản A:

LÝ THUYẾT: Hết chương 4

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Định luật bảo toàn động lượng (xét cùng phương)

+ Công và công suất

+ Động năng, biến thiên động năng

+ Định luật bảo toàn cơ năng

Ban B, D:

LÝ THUYẾT: Hết chương 4

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Định luật bảo toàn động lượng (xét cùng phương)

+ Công và công suất

+ Định luật bảo toàn cơ năng

 

Khối 11

Ban A + ban Cơ bản A:

LÝ THUYẾT: chương 4 đến hết bài suất điện động cảm ứng

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Từ trường của các dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

+ Xác định véctơ cảm ứng từ tổng hợp.

+ Tìm vị trí để vectơ cảm ứng từ B tổng hợp bằng không.

+ Xác định chiều của vectơ B tổng hợp

Ban B, D:

LÝ THUYẾT: chương 4 đến hết bài suất điện động cảm ứng

BÀI TOÁN: gồm các dạng

+ Từ trường của các dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

+ Xác định lực Lorentz.

+ Xác định véctơ cảm ứng từ tổng hợp.

Khối 12: Từ bài tán sắc ánh sáng đến hiện tượng quang điện ngoài

Cấu trúc đề:

Khối 10 và khối 11:

Lý thuyết 3 câu: 5 điểm, không có bài toán áp dụng

Bài toán 5 điểm: 2 bài, mỗi bài 2,5 điểm

 

Khối 12:

Chủ đề

Số câu biết

Số câu hiểu

Số câu vận dụng

Tán sắc

3

0

2

Giao thoa

3

3

5

Các loại quang phổ

4

0

0

Ba tia

3

2

0

Hiện tượng quang điện

3

2

0

Tổng cộng

16

7

7

 

Hiện tượng tán sắc: bỏ bài lăng kính

Tia X: không có bài tập ống Culitgio