Thông tin - Tin tức

Kính gửiĐồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Giám đốc, Phó Giám Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở (22 đơn vị trực thuộc), Trưởng các phòng, ban thuộc Sở. - VP Đảng Ủy

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo