Thông tin - Tin tức

Kính gửiBan Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Sở, Bí thư, Phó Bí thư 29 cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.