Thông tin - Tin tức

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Ngành Giáo dục, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở, Hiệu trưởng các Trường THPT công lập trực thuộc Sở, Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Trun

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.