Thông tin - Tin tức

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Bí thư, Phó Bí thư 29 cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó các phòng, ban t

Admin Tran Phu
Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.