Thông báo

KIỂM DÒ THÔNG TIN HỌC SINH TỐT NGHIỆP 2021

Admin Tran Phu

Nhằm đảm bảo thông tin bằng tốt nghiệp chính xác, các em học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021 đã dự thi tốt nghiệp năm 2021 kiểm dò các thông tin trong đường link số 1. Nếu có sai sót thì điền thông tin vào đường link số 2 để được điều chỉnh đến hết ngày 9/10/2021.

1. THÔNG TIN HỌC SINH TỐT NGHIỆP

2. MẪU ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT