Thông tin - Tin tức

Khoá đào tạo chuyên sâu OTA (Oxford Teachers’ Academy) về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học. - Phòng Tiểu Học

Admin Tran Phu
Thông tin về khóa đào tạo chuyên sâu OTA (Oxford Teachers’ Academy) về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học dành cho 40 giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.