Thông tin - Tin tức

Khẩn: Nhắc báo cáo xếp loại học sinh Trung học năm học 2019-2020 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS), Trường THCS.

Đến ngày 19/8/2020, còn các Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trường THCS chưa hoàn tất báo cáo xếp loại học sinh năm học 2019-2020 trên hệ thống quanly.hcm.edu.vn (Xem danh sách trong tập tin đính kèm).

Phòng Giáo dục Trung học nhắc các đơn vị:

- Thực hiện theo hướng dẫn theo thông báo ngày 5/8/2020. (Xem lại tại địa chỉ: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2019-2020-bac-trung-hoc-c41000-65046.aspx)

- Nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý học sinh để cập nhật số liệu trên trang quanly.hcm.edu.vn

- Lãnh đạo nhà trường kiểm tra lại số liệu trên trang quanly.hcm.edu.vn

Đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm thực hiện.
Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)