Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ năng tự vệ cơ bản cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trường học - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
- Thời gian đăng ký danh sách giáo viên tham dự lớp tập huấn: Hạn chót ngày 07/6/2019(Theo mẫu).- Thời gian tập huấn: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 06 năm 2019 (10 buổi)