Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường tích cực tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”