Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố giai đoạn 2019-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận-Huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng trực thuộc; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.-Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch hiệu quả, đúng quy định. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm và xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo gửi đến Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp, báo cáo Ủy ban