Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện