Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính t

Admin Tran Phu
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch hiệu quả, đúng quy định. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi đến Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo