Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung