Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2019