Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai đẩy mạnh kiểm soát buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời