Thông tin - Tin tức

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2019 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và nghiêm túc thực hiện