Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Căn cứ Kế hoạch số 2251/KH-UBND-NCPC ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác pháp chế và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022