Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 – 2025” của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa; phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách; lối sống văn hóa của đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và người học; góp phần xây dựng môi trường, giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo