Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố Thành phố sạch và giảm ngập nước" Giai đoạn 2018 - 2020 - VP Công Đoàn

Admin Tran Phu