Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT

Admin Tran Phu