Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện