Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021; Kế hoạch số 7612/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020