Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, thông tin cập nhật, rà soát, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị.