Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật