Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn báo cáo Tổng kết năm học 2018 - 2019 bậc Trung học - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

                    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

                    - Hiệu trưởng Trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học.

         
              Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 theo yêu cầu nhiệm vụ giáo dục năm học, phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn phòng GDĐT các quận, huyện và các trường Trung học (THCS, THPT) nội dung báo cáo năm học 2018 - 2019 như sau:

              1. Dữ liệu của ngành GDĐT thành phố

              (kiểm tra trên trang chuyentruong.hcm.edu.vn)

              Số liệu thông tin nhà trường, lớp, học sinh; Số liệu Học lực, Hạnh kiểm học sinh; Thông tin học sinh, dân tộc, hòa nhập thực hiện đầy đủ, chính xác trên Hệ thống dữ liệu của ngành GDĐT thành phố.

              Thời điểm hoàn thành trước ngày 20/5/2019.

 

              2. Báo cáo năm học:

              Thực hiện báo cáo trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn.

              Thời điểm hoàn thành trước ngày 20/5/2019, theo các liên kết sau:

              - Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

              - Báo cáo của Trường THPT, Trường THCS, Trường nhiều cấp học.

              - Báo cáo của Tổ, Nhóm chuyên môn (theo môn học, hoạt động giáo dục).

 

              Chú ý:

              - Để chuẩn bị nội dung báo cáo trực tuyến, các đơn cần chuẩn bị các file Excel theo mẫu, đặt tên theo quy định, nhập đầy đủ thông tin và gửi theo các liên kết trên. Đồng thời chuẩn bị nội dung theo dàn ý trong các file Word đính kèm (sau đó copy nội dung và dán vào báo cáo trực tuyền)

              - Mã số trong báo cáo: là Mã số báo cáo của đơn vị. Các đơn vị cần ghi chính xác để thống kê các đơn vị gửi đã báo cáo. Xem mã số tại địa chỉ: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/quan-ly-tap-huan-bao-cao/danh-sach-cac-don-vi-da-thuc-hien-bao-cao-nam-hoc-2018-2019-c41794-60776.aspx

              - Báo cáo Chuyên môn sẽ được thực hiện theo từng Môn học.  Cụ thể:

              + Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên cùng môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của cả Tổ CM.

              + Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên của nhiều Nhóm môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của Nhóm theo Môn học.

              + Nếu trường có qui mô nhỏ, mỗi môn học chỉ có 01 GV phụ trách thì số liệu báo cáo là số liệu của GV bộ môn.

 

Tải file đính kèm tại đây (zip)
Tải file đính kèm thứ 2 tại đây (docx)
Tải file đính kèm thứ 3 tại đây (docx)
Tải file đính kèm thứ 4 tại đây (docx)