Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2013

Admin Tran Phu


HÌNH TẬP THỂ GIÁO VIÊN TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

 

TỪ PHẢI SANG TRÁI :

                                                                       1/ Nguyễn Văn Phương ( Tổ trưởng chuyên môn ).

                                                                       2/ Phan Văn Thành ( Tổ phó chuyên môn ). 

                                                                       3/ Trịnh Thị Nhung.

                                                                       4/ Bành Thị Thu Cúc ( Tổ trưởng Công Đoàn ).