Điện thoại liên hệ

Trường THPT Trần Phú

Số điện thoại liên lạc: (08) 38 658 727. Sau đó nhấn số nội bộ để liên hệ:

+ Phòng Học vụ: 101

+ Phòng Giám thị: 102

+ Phòng Tài vụ: 103

+ Phòng Đoàn Thanh niên: 104

+ Phòng Thư viện: 105

+ Phòng Bảo vệ: 106

+ Cô Thắm (PHT): 107

+  (PHT): 108

+ Thầy Hùng (HT): 109