Đoàn thể phòng ban

Danh sách Đoàn viên thuộc chi Đoàn giáo viên năm học 2010 - 2011

Danh sách Đoàn viên thuộc chi Đoàn giáo viên năm học 2010 - 2011

Administrator

STT HỌ VÀ TÊN MÔN 1 Lê T Sinh Sử 2 Trần Hỷ Quyên AV 3 Dương Thanh Thảo AV 4 Huỳnh T Ngọc Yến Văn 5 Nguyễn T Mỹ Địa 6 Nguyễn Quang Đạt CD 7 Nguyễn T Thà Lý 8 Hoàng T Tâm    Văn 9 Trịnh Hải Yến Địa 10 Phạm Quốc Vương TD 11 Nguyễn T Thảo Nguyên Toán 12 Võ Công Hoan TD 13 Văn Quốc Dũng VP 14 Nguyễn Tuyết Trâm Sinh 15 Hồ Tấn Đạt TD 16 Trương Đình Nhân TD 17 Hoàng T  Thắm Hóa 18 Đặng Phương An Sinh 19 Lê T Hồng Thủy Sử 20 Trần Thị Lý GT 21 Phan T Thanh Mai GT 22 Trịnh Thị Nhung CD 23 Võ Hoàng Luân VP 24 Nguyễn Trung Kiên Hóa 25 Nguyễn Văn Vĩnh Hảo Hóa 26 Phạm Ánh Nguyệt Hóa 27 Trần Thị Thanh Vân Sinh 28 Hoàng Lê Hạnh Tin 29 Vũ Thị Mỵ Sử 30 Nguyễn t Ngọc Lê AV 31 Bùi Gia Sang VP 32 Phạm Thị Thanh Tâm Toán 33 Lê Thị Duyên VP