Đoàn thể phòng ban

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NHIỆM KỲ 2012 - 2015

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Admin Tran Phu

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

NHIỆM KỲ 2012 – 2015

 

Từ trái sang phải:

1. Thầy Hồ Văn Trung - Ủy viên BCH -  phụ trách văn – thể - mỹ

2. Cô Huỳnh Thị Ngọc  Yến - Ủy viên BCH - phụ trách nữ công

3. Cô Nguyễn Thị Mỹ - Ủy viên BCH - phụ trách nữ công

4. Cô Đoàn Thế Ngân - Ủy viên BCH - phụ trách thủ quỹ

5. Cô Đặng Phương An - Ủy viên BCH - phụ trách kế toán

6. Thầy Bùi Gia Sang - Ủy viên BCH - phụ trách thi đua

7. Thầy Trương Văn My – Chủ tịch

8. Cô Nguyễn Tuyết Trinh – Phó Chủ tịch – Trưởng ban nữ công

9. Thầy Phan Văn Thành - Ủy viên BCH - Chủ nhiệm UBKT