Thông tin - Tin tức

Báo cáo số liệu tổ chức công đoàn (mẫu mới) - VP Công Đoàn

Admin Tran Phu
Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện báo cáo số liệu hàng quý của năm 2020 theo mẫu mới (có nhiều điểm khác mẫu 2019). Lưu ý thực hiện các nội dung báo cáo và thời hạn gửi email nộp về đúng quy định trong hướng dẫn này.