Thông tin - Tin tức

Báo cáo lao động nước ngoài năm học 2019-2020 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi

  - Trưởng phòng GDĐT quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, trường PT nhiều cấp học (có cấp THPT);

  - Thủ trưởng các đơn vị.

  Thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài khai báo thông tin theo 2 liên kết đính kèm:

  + Thông tin về lao động nước ngoài tại đơn vị (Số lần khai báo trên liên kết này bằng số lượng lao động nước ngoài hiện có tại đơn vị).

  + Thông tin chung của CSGD có sử dụng lao động nước ngoài 

  Công tác kiểm tra sẽ thực hiện như sau:

  1. Đối với đơn vị  thực hiện ký kết và chịu trách nhiệm về việc thuê mướn lao động nước ngoài thực hiện theo qui định và lưu trữ hồ sơ phục vụ cho thanh tra, kiểm tra;

  2. Đối với đơn vị phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để tổ chức dạy học với GV người nước ngoài: CSGD thực hiện khai báo trên hệ thống và CSGD yêu cầu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học cung cấp hồ sơ có liên quan đến lao động nước ngoài cho Phòng GD Trung học để kiểm tra chậm nhất là sau 7 ngày làm việc kể từ ngày triển khai thực hiện chương trình nhà trường có sử dụng lao động nước ngoài. Thông tin kiểm tra sẽ được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của phòng GD Trung học để các đơn vị theo dõi trong quá trình thực hiện.

  Các Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để thực hiện các "Chương trình nhà trường" trong việc triển khai dạy học có sử dụng giáo viên người nước ngoài và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp. Các Chương trình nhà trường được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện tham gia của người học (không được ép buộc dưới mọi hình thức) thực hiện thu, chi theo qui định của Sở GDĐT. Nội dung giảng dạy phải được xây dựng cụ thể trong kế hoạch và tài liệu sử dụng phải được thực hiện đúng theo qui định của Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Các đơn vị khai báo các thông tin có liên quan về lao động nước ngoài trước và gửi email ([email protected]) thông báo việc thực hiện Chương trình nhà trường có sử dụng lao động nước ngoài về phòng Giáo dục Trung học trước khi tổ chức thực hiện tại đơn vị.

  Lưu ý: các đơn vị khai báo chính xác thông tin để nhận được email phản hồi từ hệ thống và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu trước khi lập các khai báo,

  Trân trọng!